-Nederlandse overheid 

 

 

 

 

Zebra verkeerstheorie cd-roms - toets uw kennis met deze oefen cd-rom
Rijexamen doen?

 

overheid - Vindplaats.com


Advies Overheid.nl
Dit onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken houdt zich bezig met de kwaliteitsmonitoring van overheidswebsites.

100 jaar Radiowetgeving
De site bevat interessante informatie over alles wat er in de afgelopen 100 jaren op het gebied van radiocommunicatie is gebeurd. Natuurlijk is dit een terugblik op het verleden en moeten we ook vooruit kijken.

Adviesdienst Verkeer en Vervoer
Een ruime sortering teksten en cijfers, waaronder grafieken met files en de 'Topdruktekalender'. Verder het on-line Nationaal Verkeer- en Vervoerspel.

Adviesraad Internationale Vraagstukken
Adviezen aan de Nederlandse regering op het terrein van Mensenrechten, Ontwikkelingssamenwerking, Vrede en Veiligheid en Europese Integratie. Bestellen en downloaden van adviezen.

Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
Informatie over het GBA-stelsel, de reisdocumentenketen en de belangrijke projecten waar BPR verantwoordelijk voor is.

Administratieve lasten
Informatie over de realisatie en voortgang van de vermindering van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven met een kwart in 2007. Dit is de doelstelling van het kabinet Balkenende II.

Adreslijst Nederlandse ambassades en consulaten
Ambassades en consulaten - adressen en websites van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland en buitenlandse ambassades en consulaten in Nederland

Adviescommissie modernisering GBA
Adviescommissie voor de Gemeentelijke Basis Administratie (het vroegere bevolkingsregister).

AIVD
De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) waarschuwt voor bedreigingen voor de veiligheid van ons land die niet altijd direct zichtbaar zijn en de dienst ondersteunt bij het nemen van beveiligingsmaatregelen. De AIVD levert door zijn taken en bevoegdheden een bijzondere bijdrage aan de bescherming van de nationale veiligheid. De dodelijke aanslag op LPF-lijsttrekker Pim Fortuyn op 6 mei 2002 maakte duidelijk dat er op een nieuwe manier gekeken moest gaan worden naar de veiligheidsrisico's die aan politici en andere belangrijke personen en instellingen kleven. De Commissie Van den Haak, die onderzoek heeft gedaan naar de veiligheid van Pim Fortuyn voorafgaand aan de aanslag, heeft een aantal conclusies en aanbevelingen gedaan. Deze lagen aan de basis voor een geheel nieuw stelsel Bewaken en Beveiligen. Binnen dit stelsel speelt de AIVD, naast organisaties als de KLPD, een belangrijke rol.

Agentschap SZW
Voert in Nederland Europese subsidieregelingen uit op het gebied van werk en inkomen. Over de regelingen en de procedure voor de subsidies.

Agentschap Telecom
Een bruikbaar radiofrequentiespectrum, van maatschappelijk en economisch belang.

Algemene Energieraad
Adviesraad van de regering en parlement over energiebeleid. Met persberichten, jaarverslagen en de integrale tekst van recente adviezen.

Algemene Rekenkamer
Algemene Rekenkamer is de officiŽle site van de Algemene Rekenkamer. De Algemene Rekenkamer controleert de uitgaven van het Rijk op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap
Is verantwoordelijk voor schoon oppervlaktewater, veilige dijken en het waterpeil in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug tot in Amsterdam. Naast nieuws informatie over belastingen, tarieven en de verkiezingen.

Autoriteit FinanciŽle Markten
De AFM ziet toe op een adequate werking van de financiele markten, de zuivere verhouding tussen alle deelnemers en de daaraan gerelateerde bescherming van de consument. De AFM - voluit de Autoriteit FinanciŽle Markten - is de gedragstoezichthouder op de financiŽle markten in Nederland. Dat wil zeggen dat de AFM toezicht houdt op het gedrag van alle partijen die te maken hebben met de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM ziet er op toe dat financiŽle instellingen in ons land je correct behandelen en je daarbij goed informeren over hun financiŽle producten en diensten. De AFM let er op dat alle partijen zich aan de relevante wet- en regelgeving houden. Ook adviseert de AFM het ministerie van FinanciŽn bij het ontwikkelen van nieuwe wetgeving.

Arbeidsinspectie
Op het Intranet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u diverse informatie gericht op de medewerkers van SZW. De Arbeidsinspectie bevordert door middel van handhaving de naleving van de wetgeving op het gebied van de veiligheid en gezondheid op het werk en bestrijdt illegale tewerkstelling. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de aanpak van misstanden. De AI levert relevante informatie over de naleving op deze terreinen en draagt daarmee bij aan het inzicht in de werking en vergroting van de effectiviteit van het overheidsbeleid.

Belastingdienst
De Belastingdienst maakt deel uit van het Ministerie van FinanciŽn. Onderdelen van de Belastingdienst zijn het Directoraat-Generaal Belastingdienst, belasting- en douanekantoren, facilitaire centra en een opsporingsdienst.

Bureau Internationale Ambtenaren (BIA)
Vacatures van de overheid o.a. werk bij provincie, gemeente en ministerie. Niet alleen banen maar ook stage of trainee.

Bureau voor de IndustriŽle Eigendom
De octrooiverlening in Nederland en de verspreiding van technische kennis, die in de octrooiliteratuur ligt opgeslagen.

BZK - Grotestedenbeleid
Grotestedenbeleid. hťt loket voor beleidsinformatie over het Grotestedenbeleid (GSB). Deze kabinetsbrede site is ontwikkeld om de dertig GSB-steden te faciliteren bij de uitvoering van de tweede en de derde GSB-convenantsperiode.

Centraal Planbureau
Het CPB maakt onafhankelijke economische prognoses en analyses die wetenschappelijk verantwoord zijn en van belang voor beleidsmakers.

C2000
De C2000-website is een belangrijke informatiebron voor iedereen die met (de invoering van) C2000 te maken heeft. De site biedt een schat aan informatie over het nieuwe digitale communicatiesysteem voor de hulpverleningsdiensten.

Centraal Bureau voor de Statistiek
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het nationale statistische bureau, verantwoordelijk voor de levering van betrouwbare en onpartijdige informatie over de Nederlandse samenleving.

Code Geneesmiddelenreclame, Stichting
De CGR is opgericht door acht bij de geneesmiddelenvoorziening betrokken partijen en is belast met de opzet en uitvoering van zelfregulering op het gebied van geneesmiddelenreclame. Hierbij staat de Gedragscode geneesmiddelenreclame centraal. Wat kan de CGR voor u doen?Naast het verstrekken van informatie over de CGR en geneesmiddelenreclame kan de CGR uw klachten over reclame voor geneesmiddelen behandelen. Daarnaast kunt u een eigen voorgenomen handelen ter beoordeling voorleggen aan de Codecommissie van de CGR.

College Tarieven Gezondheidszorg
Uitvoeringsorgaan van de Wet tarieven gezondheidszorg. Algemene informatie over het College, een groot aantal publicaties en nieuws.

College voor Zorgverzekeringen
Zelfstandige overheidsorganisatie die de Ziekenfondswet en de AWBZ (Algemene Wet Byzondere Ziektenkosten) uitvoert. Verstrekt cijfers, publicaties en informatie voor consumenten en professionals.

Commissie Gelijke Behandeling
Onafhankelijke en deskundige organisatie, ingesteld door de Nederlandse regering als een instantie waar burgers met klachten over ongelijke behandeling terecht kunnen. Adviezen en oordelen van de Commissie.

Commissariaat voor de Media
Zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat de bepalingen uit de Mediawet worden nageleefd. Informatie over de taken van het Commissariaat en een overzicht van besluiten en regelgeving.

De Kustwacht
De Nederlandse Kustwacht, ingesteld op 26 februari 1987, is een samenwerkingsorganisatie van zes departementen. Verkeer en Waterstaat, Defensie, Justitite, FinanciŽn, Landbouw-Natuurbeheer & voedselkwaliteit en Binnenlandse zaken, ten aanzien van dertien operationele overheidstaken op de Noordzee. Voor de uitvoering van deze taken worden varende en vliegende eenheden ter beschikking gesteld door de participerende diensten. De beleidsmatige verantwoordelijkheid is in handen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de operationele leiding van het Kustwachtcentrum is in handen van de Koninklijke Marine. Het Kustwachtcentrum heeft een 24-uurs bezetting en fungeert als centraal meld-, informatie- en coŲrdinatiecentrum en is tevens het Nationale Maritieme- en Aeronautische Redding Coordinatie Centrum (RCC).

De Lokale Rekenkamer, Stichting
Opgericht om kennis over lokale rekenkamers te verzamelen en aan te bieden. Nieuws, rapporten van rekenkamers en algemene informatie.

Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Adviesdienst van Rijkswaterstaat voor de constructieve weg- en waterbouw, de natuur- en milieutechniek van fysieke infrastructuur, waterkeringen en watersystemen, en de grondstoffenvoorziening voor de bouw.

Digitale Duurzaamheid
Deze site omvat het programma Digitale Duurzaamheid en het project InterLab

DTe
Dienst uitvoering en toezicht Energie. Onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Belast met het toezicht op de uitvoering van de Electriciteitswet en gaswet.

Digitale Handtekening: een actieplan
PKI is qua technologie leuk bedacht maar niet volwassen genoeg om digitale handtekeningen te ondersteunen Om digitale handtekeningen te realiseren moeten we uitgaan van functionele eisen, niet van technologie.

e-Provincies
Stimuleert de twaalf provincies in Nederland om op ICT gebied meer samen te werken en kennis uit te wisselen.

Eems Dollard Regio
Informatie over de activiteiten en doelstelling van dit Nederlands-Duitse samenwerkingsverband. Met nieuws en nieuwsbrief.

Eerste Kamer der Staten-Generaal
Via de Eerste-Kamersite kunt u volgen wat er in de Eerste Kamer gebeurt en informatie vinden over wetsvoorstellen, kamerstukken en het wetgevingsproces. Verder zijn beschrijvingen opgenomen van alle Eerste-Kamerleden en kunt u een virtuele rondleiding maken.

Emancipatieweb
Emancipatiebeleid is kabinetsbeleid. Dat betekent dat alle ministeries werk maken van de emancipatiedoelstellingen. Het EmancipatieWeb biedt een overzicht van het emancipatiebeleid van de rijksoverheid in samenhang met internationaal emancipatiebeleid - van de activiteiten, plannen, cijfers en resultaten - om op die manier informatie en communicatie over het emancipatiebeleid te vergemakkelijken.

EVD
De EVD, agentschap van het ministerie van EZ, ondersteunt ondernemers en publieke organisaties bij het internationaal ondernemen en samenwerken, met informatie over buitenlandse markten en contacten, projectmatige en financiŽle ondersteuning.

GemeenteWeb
Een platform voor gemeenten die voor hun communicatie en dienstverlening gebruik maken van webtechnologie. Nieuws, informatie en voor leden interactieve mogelijkheden.

Groene Energie
Vanaf 1 juli 2001 kan iedereen zijn eigen energieleverancier kiezen. Het Ministerie van Economische Zaken wijst u de weg.

Groot Salland, Waterschap
Beheert het waterpeil, de waterkwaliteit en de rivierdijken in West-Overijssel. Actueel nieuws en informatie over de projecten en de belastingen.

Het Examenblad
Het Examenblad is de officiele website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs

Het Koninklijk Huis
Op deze officiŽle website vindt u informatie over de monarchie, de leden van het koninklijk huis, de paleizen en ook het laatste nieuws.

ICTU
Bouwen aan de electronische overheid

Inaxis
Innovatiecentrum voor openbaar bestuur. Praktijkvoorbeelden van vernieuwing in het openbaar bestuur en informatie over subsidieregelingen voor innovatieve projecten.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. De IGZ is daarin onafhankelijk. Zij handhaaft de wetten in de gezondheidszorg en ziet toe op bevordering van de kwaliteit van de zorg.

Internationale Samenwerking Online
IS online is de site van Internationale Samenwerking, het gratis maandblad over ontwikkelingssamenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Kenniscentrum Grote Steden
Bevordert verspreiding en ontwikkeling van kennis over oplossingen van stedelijke problemen in de 30 grootste steden. Nieuws, projecten, publicaties en forum. Adreslijst van betrokken ambtenaren.

Klachtenrecht-Info.nl
Informatie ten behoeve van de ontwikkeling van extern klachtrecht (een onafhankelijke ombudsvoorziening) bij gemeenten

Kiesraad
Welkom op de website van de Kiesraad! Vanwege de vakantieperiode is het secretariaat van de Kiesraad minder goed in staat uw vragen vlot af te handelen.Wij doen ons best om u met een week tijd te antwoorden en om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Koninklijke Luchtmacht
Luchtmacht Airpower is het vermogen om door de lucht politieke en militaire doelstellingen te helpen realiseren. Dit omvat alle mogelijke lucht- en ruimtevaartcapaciteiten van een land. Behalve de luchtmacht, zijn dat ook de luchtvaartafdelingen van marine en landmacht, de burgerluchtvaart en de ruimtevaart. Ook de commandovoering, die de voorbereiding en uitvoering van luchtoperaties faciliteert, levert een bijdrage aan airpower. Elk land heeft een eigen visie op airpower. De Koninklijke Luchtmacht heeft deze visie in een Airpower Doctrine vastgelegd.

Koninklijke Landmacht
Professioneel, overal inzetbaar en goed getraind. Begrippen waar de Koninklijke Landmacht voor staat. Snel en adequaat kunnen reageren op onverwachte en uiteenlopende conflictsituaties is noodzakelijk voor een goede taakuitvoering. De hoofdtaken van de Koninklijke Landmacht zijn wereldwijd een bijdrage leveren aan vrede, veiligheid en stabiliteit, het verdedigen van het Nederlandse grondgebied en dat van de NAVO-bondgenoten, ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel internationaal als nationaal. Behalve het gezamenlijk optreden met marine en luchtmacht, werkt de landmacht ruim vijftig jaar actief samen met de NAVO- bondgenoten. Deze samenwerking is de laatste jaren nog intensiever geworden. Het hoofdkwartier van het 1e Duits-Nederlandse Legerkorps is gevestigd in MŁnster, Duitsland.

Koninklijke Marechaussee
De Koninklijke Marechaussee is in veel opzichten een duidelijk zichtbare organisatie. Zo begint de vliegvakantie naar het buitenland vaak met paspoortcontrole door de Marechaussee. Ook mensen die Nederland in willen reizen komen in veel gevallen als eerste in aanraking met de Marechaussee, zowel op de lucht- en zeehavens als in de trein en op de wegen. De Koninklijke Marechaussee is een politieorganisatie met een militaire status. Het is een organisatie met een gevarieerd takenpakket in zowel de civiele als in de militaire dienstverlening. De Marechaussee is dynamisch en flexibel en wordt over de hele wereld ingezet. Sinds 1998 is de Marechaussee een zelfstandig krijgsmachtdeel. Als ťťn van de vier krijgsmachtdelen maakt de Marechaussee naast Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht deel uit van het Ministerie van Defensie. Voor het uitvoeren van tachtig procent van de taken valt de Marechaussee echter onder het gezag van andere ministeries.

Koninklijke Marine
De Koninklijke Marine wordt zowel in nationaal als internationaal verband wereldwijd en onder de meest uiteenlopende omstandigheden ingezet. Het mission statement van de marine is "Wereldwijd veiligheid op en vanuit zee". De Koninklijke Marine wordt zowel in nationaal als internationaal verband wereldwijd en onder de meest uiteenlopende omstandigheden ingezet. Het mission statement van de marine is "Wereldwijd veiligheid op en vanuit zee". Hiertoe beschikt het oudste onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht over schepen, vliegtuigen en voertuigen en ongeveer 16.000 professionele medewerkers, mannen en vrouwen, burgers en militairen.De eenheden kunnen de politiek ondersteunen bij het voorkomen en beheersen van conflicten en voor bescherming van maritieme handelswegen.

Koninklijke Onderscheidingen
Kanselarij der Nederlandse Orden. Zelfstandig bestuursorgaan dat bepaalt welke burgers een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Ministerie van Algemene Zaken
Op de site van de minister-president en het ministerie van Algemene Zaken vindt u informatie over de minister-president, de ministerraad, het regeringsbeleid en het ministerie van Algemene Zaken.

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Buitenlandse Zaken - Informatie over reizen, landen, ambassades, ontwikkelingssamenwerking, Europese samenwerking, het Nederlands buitenlands beleid en bewindslieden. Abonneeservice voor verschillende soorten publicaties.

Ministerie van FinanciŽn
Doelstelling van deze website is het informeren van geÔnteresseerde burgers, of die belangstelling nu zakelijk/professioneel is of privť. De informatie van een ministerie als het ministerie van FinanciŽn is in zijn aard vaak complex en omvangrijk. We streven ernaar de argeloze bezoeker pas lastig te vallen met die complexiteit wanneer hij/zij daar zelf voor kiest. De informatie zal daarom zoveel mogelijk gelaagd worden aangeboden, van relatief eenvoudige omschrijvingen op de homepage, via iets uitgebreidere samenvattingen, tot de onderliggende materie zelf.

Ministerie van Buitenlandse Zaken: Ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking - Informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken over het Nederlandse ontwikkelingsbeleid, de landen waar Nederland actief is, de belangrijkste ontwikkelingsthema's, actuele berichten, subsidieregelingen, relevante links en meer.

Ministerie van Defensie
Organisatie, nieuws, banen en overzichten van taken, lopende operaties en krijgsmachtonderdelen.

Ministerie van Economische Zaken
De minister en de staatssecretaris vormen de politieke leiding van het ministerie. De secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal vormen de ambtelijke leiding. Tezamen besturen zij het ministerie dat bestaat uit directoraten-generaal en stafdirecties. De directoraten-generaal zijn verantwoordelijk voor advisering over en beleidsvoorbereiding op verschillende onderwerpen. De stafdirecties verzorgen de interne organisatie en ondersteuning voor het ministerie. Daarnaast heeft EZ een aantal diensten die belast zijn met de uitvoering van EZ-beleid. De diensten leggen verantwoording af aan de minister.

Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij
De website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. The website of the Dutch Department of Agriculture, Nature and Food Quality

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
Teksten van nota's, achtergronden van beleid en nieuws op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen.

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Informatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het beleid rond gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en sport.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
Ministerie van VROM staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitgebreid informatie op het gebied van werk en inkomen, nieuws en de organisatie.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat met informatie over de beleidsterreinen verkeer, openbare werken, luchtvaart, scheepvaart en veiligheid.

Modernisering AWBZ
Van het ministerie van VWS. Informatie onder meer over Persoonsgebonden budget (pgb), indicatiestelling, zorgregistratie en zorg in natura in de nieuwe AWBZ.

Nationale ombudsman
Onderzoekt op verzoek of uit eigen beweging het gedrag van de overheid ten opzichte van de burger. Informatie over en rapporten van de Ombudsman.

Nederlandse Gemeenten
Adres en basisgegevens over politiek en geografie van elke gemeente en een lijst van recente gemeentelijke herindelingen.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
Uitvoeringsinstelling van de Mededingingswet. De NMa handhaaft het verbod op kartels of misbruik van een economische machtspositie en toetst fusies en overnames. Overzicht van besluiten en publicaties van de NMa en van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Noorderzijlvest, waterschap
Zorgt in noorden en westen van de provincie Groningen, in de kop van Drenthe en in het Friese deel van het Lauwersmeergebied voor een goede waterkwaliteit, juist waterpeil, en begaanbare vaarwegen. Over beleid, bestuur, werkzaamheden, waterbeheer, waterzuivering.

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)
OPTA is de toezichthouder op de post- en telecommunicatiemarkt in Nederland.

OnderwijsInspectie
Informatie over de beoordeling van de inspectie van Nederlandse scholen. Over de kwaliteitskaarten, de publicaties en de scholen.

Onderwijsnummer
Met de Wet Onderwijsnummer krijgt iedere leerling die bekostigd onderwijs volgt een persoonsgebonden nummer.

Onderwijsraad
De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De Raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het onderwijs.

Op Kop Zorg
Informeert over de implementatie van de modernisering van de AWBZ (Algemene Wet Byzondere Ziektenkosten).

Ovia.nl
Portal voor overheidsinkopen en aanbesteden.

OVSE
Ministerie van Buitenlandse Zaken - Informatie over reizen, landen, ambassades, ontwikkelingssamenwerking, Europese samenwerking, het Nederlands buitenlands beleid en bewindslieden. Abonneeservice voor verschillende soorten publicaties.

Parlement en politiek
Overzichtelijke site over werkwijze en achtergronden landelijke politiek met uitgebreide informatie over partijen, personen, kabinetten, ministers, de verkiezing 2002 en de kabinetsformatie.

Pensioen- & Verzekeringskamer
Instelling die toezicht houdt op verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Algemene informatie over de taken ten aanzien van consumenten, verzekeraars en pensioenfondsen.

Politie Amsterdam-Amstelland
Informatie over organisatie en werkzaamheden, nieuws en opsporingsberichten, buurtprofielen en contactpersonen, downloads.

Politie Gelderland-Zuid
Met nieuws, informatie over opsporingszaken en contactgegevens.

Politie Limburg Noord
Informatie over het korps, de gebiedsmentoren en de laatste nieuwsberichten.

Politie Midden en West Brabant
Politie Midden- en West Brabant heeft de zorg voor een gebied met meer dan een miljoen inwoners. De regio telt 26 gemeenten en strekt van Bergen op Zoom tot Oisterwijk en van Woudrichem tot Zundert.

Policy Authority
Houdt zich bezig met het handhaven van een werkbaar en betrouwbaar normenkader voor diensten binnen een infrastructuur die ervoor zorgt dat mensen verzekerd kunnen zijn van de vertrouwelijkheid van elektronische communicatie en transacties.

Politie
Informatie over het korps, nieuws, banen en de mogelijkheid tot digitale aangifte.

Politie midden en west Brabant
Met politie taken, organisatie, preventie, slachtofferhulp, aangifte en gevonden voorwerpen.

Politie Noord- en Oost- Gelderland
Met informatie over de teams, preventie, vacatures, bereikbaarheid, het jaarverslag, projecten en een jeugdpagina.

Politie Utrecht
Over de basiszorg en de districten van dit regio-korps, de organisatie, de specialismen en het werkgebied. Met contactgegevens en organogram.

Politieregio Gelderland-Midden
Op deze website kunt u allerhande informatie vinden over zaken die te maken hebben met het werkterrein van de politie in Gelderland-Midden.

Postbus 51
Postbus 51 beantwoordt vragen van burgers over de thema‚€(tm)s Bestuur, recht en veiligheid, Consument en Ondernemen, Familie en gezin, Gezondheid en zorg, Huisvesting, Milieu, energie en water, Onderwijs en Cultuur, Vervoer en reizen, Werk en inkomen

Project Veiligheidsnet
Veiligheidsnet is een uniek samenwerkingsverband binnen de zuid-Limburgse rampenbestrijding. Partners in deze samenwerking zijn de Regionale Brandweer Zuid Limburg, de Politie, de GHOR/GGD, de Provincie en de 19 zuid-Limburgse gemeenten. Zij delen onderling - via een beveiligde internetsite - alle informatie die van belang is voor het voorkomen en oplossen van crises en rampen.

Provincies
Linkpagina naar de sites van de 12 Nederlandse provincies.

Raad van State
De Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en spreekt in hoogste instantie recht in bestuursrechtelijke geschillen.

Raad voor Cultuur
Wettelijk adviesorgaan van de regering op het gebied van het cultuurbeleid. Nieuws, agenda en informatie over werkwijze en de leden.

Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiŽle verhoudingen
De Rob en de Rfv zijn adviesorganen van de regering en het parlement.

Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas
Letterlijke tekst van het rapport van de commissie 'Noodoverloopgebieden' (Commissie Lutuijn). Kabinetsstandpunt, vragen en antwoorden.

RAV hulpverlening
Dť site over brandweer en hulpverlening in Drenthe

Reest en Wieden, Waterschap
Het Waterschap Reest en Wieden zorgt in Noordwest Overijssel en West drenthe voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit, de waterkeringen en de vaarwegen

Referendumwet
Informatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de tijdelijke referendumwet.

Regering.nl
Biedt een verzameling van het regeringsnieuws, een overzicht van departementale nieuws dat online verschenen is en achtergrondinformatie over het regeringsbeleid.

Rijksdienst voor de Monumentenzorg
De RDMZ bundelt kennis over de gebouwde omgeving, verspreidt deze en bevordert een kwalitatief goede instandhouding van dit deel van het cultureel erfgoed.

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Behartigt op nationaal niveau samen met allerlei partijen de belangen van de archeologische monumentenzorg, het streven zichtbare en onzichtbare archeologische waarden en kennis daarover duurzaam te behouden.

Rijksgebouwendienst
Informatie over deze dienst, die alle kantoorgebouwen van het Rijk beheert. Er kan een virtuele rondleiding worden gemaakt door een aantal Rijksgebouwen die niet voor publiek toegankelijk zijn.

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM)
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het onderzoeksinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid en milieu. Het Milieu- en Natuurplanbureau is ook ondergebracht bij het RIVM. Het RIVM verricht niet alleen zelf onderzoek, maar verzamelt ook wereldwijd kennis en past die kennis toe. Het RIVM brengt jaarlijks een groot aantal rapporten en adviezen uit. Bij het RIVM, dat gevestigd is in Bilthoven, werken ongeveer 1550 mensen.

Rijkswaterstaat
De rijksdienst die werkt aan droge voeten, schoon en voldoende water en aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Over de wegen. het water en de diensten in de regio.

Ruim baan voor vrouwen
Ontmoetingsplaats voor convenantpartijen die zich inzetten voor herintredende vrouwen. Werkgevers die zich oriŽnteren op deze doelgroep vinden hier praktische tips en informatie over o.a. subsidies.

Ruimtelijk Planbureau
Verkent systematisch ruimtelijke ontwikkelingen in het heden en in de toekomst, agendeert en signaleert nieuwe onderwerpen, schetst nieuwe beelden en ontwerpen. Programma, publicaties en kennisportaal.

Sociaal Cultureel Planbureau
Het SCP is een interdepartementaal wetenschappelijk instituut, dat zelfstandig onderzoek doet en op basis hiervan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt.

Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant
In het Openbaar Lichaam Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant werken gemeenten samen aan beleidsontwikkeling op het gebied van Economische zaken, Arbeidsmarkt, Bedrijventerreinen, Toerisme en Recreatie.

SRE
In het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven werken de 22 gemeenten in Zuidoost-Brabant samen op die terreinen, die om een regionale aanpak vragen. Dat zijn ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, recreatie en toerisme, milieu en afvalverwijdering, sociaal-economische zaken en arbeidsvoorziening, gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en welzijn, onderwijs, cultuur en Streekarchief.

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer werkt aan een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier. Staatsbosbeheer is de grootste natuurbeheerder in Nederland. De natuurgebieden van staatsbosbeheer worden gebruikt voor recreatie, natuurbehoud en houtwinning.

Stimulansz
Onafhankelijke stichting, die gemeenten ondersteunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van een goed lokaal beleid voor de sociale zekerheid. Download, publicaties en nieuwsbrieven.

Subsidieshop
De subsidieshop heeft een totaalaanbodvan de ruim driehonderd subsidies die speciaal gericht zijn op ondernemers.Zowel van Europese, nationale als provinciale overheden.

Telewerken voor gemeenten
Actuele informatie over de praktijk en de mogelijkheden van telewerken in de gemeentelijke sector.

The Power of Culture - De Kracht van Cultuur
Nieuws en achtergronden over cultuur en ontwikkelingssamenwerking. Een initiatief van de Directie Culturele Samenwerking, Onderwijs en Onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Toekomst Overheidscommunicatie, Commissie
Adviescollege van de regering (Commissie Wallage). Rapporten en werkwijzen.

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wat staat er op de agenda en wat is er de afgelopen dagen letterlijk besproken (stenografisch verslag). Overzicht van leden, commissies en fracties en informatie over de rol en de organisatie.

Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen
Zelfstandig bestuursorgaan. Verzorgt de uitvoering van de sociale verzekeringen voor werknemers en werkgevers, waaronder de Werkloosheidswet (WW) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Nieuws en informatie over de vereniging en over beleidsontwikkelingen van belang voor het lokaal bestuur.

Vromraad
De Raad voor de Volkshuisvesting, de Ruimtelijke Ordening en het Milieubeheer heeft tot taak regering en parlement te adviseren over de duurzame kwaliteit van de leefomgeving vanuit een brede benadering.

Verlofwijzer
Toelichting op de wettelijk vastgelegde verlofregelingen.

Vervoerkamer
Toezichthouder op de uitvoering van de Spoorwegwet, Luchtvaartwet en de Wet Personenvervoer.

Voedsel- en Waren Autoriteit
Agentschap van het Ministerie van VWS, dat zich bezig houdt met voedselveiligheid en productveiligheid. Dossiers, contactgegevens en informatie over de organisatie.

Waarborg Holland
WaarborgHolland onderzoekt en keurt platina, gouden en zilveren sieraden en gebruiksvoorwerpen onafhankelijk en betrouwbaar

Webdam
Een overzicht van Digitale Steden en de diensten die zij bieden. In de elektronische nieuwsbrief Webdammer Courant staat nieuws over de overheid op internet.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Adviescollege van de regering. Nieuws en publicaties.

Wijs op Reis
Ministerie van Buitenlandse Zaken - Informatie over reizen, landen, ambassades, ontwikkelingssamenwerking, Europese samenwerking, het Nederlands buitenlands beleid en bewindslieden. Abonneeservice voor verschillende soorten publicaties.

Wilck en Wiericke, Waterschap
Gevestigd in Waddinxveen. Informatie over de projecten en de belastingen.

Zestienmiljoenmensen.nl
Zestienmiljoenmensen.nl wil een bijdrage leveren aan de discussie over waarden en normen in ons land. Dat kan door te reageren op actuele stellingen, maar ook door het geven van informatie over concrete initiatieven in het land.

Zoeken naar gedrukte kamerstukken via Parlando
De startpagina biedt de mogelijkheid om te zien, welke stukken er de laatste tijd (dag, week, maand of drie maanden) verschenen zijn. Via 'zoek uitgebreid' kan er ook op trefwoord worden gezocht.

ZorgaanZet.nl
Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Informeert over actuele ontwikkelingen rond de zorgstelselvernieuwing. Met mogelijkheid tot discussie.

 

Home | Uw link toevoegen | Adverteren | Webhosting | Traffic | Email

 

Vindplaats

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R
S | T | U | V | W | X | Y | ZTerug naar het hoofdmenu

 


Nedstat Basic - Free web site statistics

(C) UGA MEDIA PUBLISHING