adoptie - overzicht van adoptie sites, verenigingen en informatie over adoptie 

 

 

 

 

Zebra verkeerstheorie cd-roms - toets uw kennis met deze oefen cd-rom
Rijexamen doen?

 

adoptie - Vindplaats.com


Adoptie Trefpunt Nederland
Adoptie Trefpunt is een ontmoetingsplek voor geadopteerden, afstandsouder(s), aspirant-, adoptieouders en betrokkenen. Adoptie Trefpunt wil op het gebied van adoptie een (h)erkennings-, steun- en informatiepunt zijn met als hoofddoel:
Een communicatieplaats voor iedere betrokkene, om op deze manier meer openheid en wederzijds begrip te bewerkstelligen. De opzet is proberen een brug te slaan tussen de drie direct betrokken partijen.

Archiefforum Nederland en Vlaanderen
De meeste informatie over personen liggen opgeslagen in archieven. Op dit forum kunt u vragen stellen waar u deze archieven kunt raadplegen en of ze openbaar zijn.

Anders-dan-Anders
Specialist in (het begeleiden van) het proces van adoptiegezinsvorming en
adoptie gerelateerde problematiek bij kinderen en ouders. U hebt één of meer kinderen geadopteerd en in uw gezin opgenomen of daarmee uw gezin vorm gegeven. U bent ongetwijfeld vol liefde, inzet en energie aan dit avontuur begonnen. En dan (op zekere dag) komen er scheurtjes, eerst een beetje, die laten zich nog wel wegdrukken, later komen er meer en worden ze groter en laten zich niet meer negeren. En met die scheurtjes komen er gevoelens van vertwijfeling, schaamte, schuld, radeloosheid, woede en machteloosheid. En misschien ook klachten van moeheid, somberheid, lusteloosheid. Eindeloos geruzie en eindeloze strijd met uw kind en/of uw partner. Het gaat niet langer meer en u vraagt zich af: ‘Wat gebeurt mij, wat gebeurt ons?’ Ja, wat gebeurt ons eigenlijk..... Kijk dan eens op onze website.

Lava
LAVA behartigt de belangen van (aspirant-)adoptieouders, zonder onderscheid in culturele, politieke of religieuze achtergrond en onafhankelijk van bij adoptie betrokken instanties. LAVA is in 2001 opgericht door adoptieouders, vanuit de behoefte aan een algemene, onafhankelijk vereniging van en voor adoptieouders.
Bij LAVA kunt u terecht met uw kleine en grote adoptievragen. LAVA kan u die extra steun en aandacht bieden die u juist zo nodig heeft. Adoptieouders kunnen door de bijzondere aard van hun ouderschap grote onzekerheden ervaren en met veel vragen worstelen. LAVA wil een laagdrempelige vraagbaak zijn voor (aspirant) adoptieouders. Bij problemen die met adoptie samenhangen wil LAVA de mogelijkheid van zowel directe consultatie als snelle doorverwijzingen bieden.

Begeleiding direct na aankomst van het kind in het gezin wordt in het algemeen overgelaten aan consultatiebureaus, huisartsen en kinderartsen. Latere nazorg, in het bijzonder bij (ernstige) gedragsproblemen bij het kind, is nog steeds afhankelijk van regionale hulp die onvoldoende beschikt over deskundigen die in adoptie zijn gespecialiseerd. LAVA wil, in samenwerking met of in aanvulling op andere organisaties, adoptiespecifieke nazorg bevorderen. Via deelname aan platforms maar ook rechtstreeks probeert LAVA invloed uit te oefenen op het overheidsbeleid, dat natuurlijk altijd meer en beter op de belangen van (aspirant-)adoptieouders kan zijn afgestemd. Voor bepaalde adoptiespecifieke problemen kan de oplossing worden gezocht via wetenschapelijk onderzoek. LAVA wil daarom wetenschappelijk onderzoek stimuleren.

De Stichting Adoptievoorzieningen
De Stichting Adoptievoorzieningen is de naam van de nieuwe organisatie die is ontstaan na de fusie van Bureau Voorlichting Interlandelijke Adoptie (VIA) en de Stichting Werkverband Adoptie Nazorg (WAN). De doelstellingen van de Stichting Adoptievoorzieningen zijn:

- het geven van informatie aan personen die belangstelling hebben voor het adopteren van kinderen;
- het bijdragen aan het proces tot verbetering van de adoptiepraktijk;
- het zorgdragen voor de uitvoering van de adoptievoorbereiding en nazorg.

Op basis van deze doelstelling wordt een aantal taken uitgevoerd door de drie afdelingen die samen de Stichting Adoptievoorzieningen vormen:

- het geven van algemene informatie over adoptie, in de vorm van een telefonische advieslijn, een website en informatiepakketten;
- het geven van voorlichting en verstrekken van voorlichtingsmateriaal aan aspirant-adoptieouders op grond van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie;
- het beantwoorden van individuele vragen en het geven van advies op het gebied van nazorg;
- het stimuleren van organisaties om een adoptiespecifiek preventief en curatief nazorgaanbod;
- het opbouwen en onderhouden van contacten met organisaties die betrokken zijn bij afstand en adoptie;
- het bevorderen van de deskundigheid van professioneel en vrijwillig werkenden op het terrein van afstand en adoptie;
- het geven van opvoedingsondersteuning door middel van video interactie begeleiding na plaatsing va een kind in het gezin;
- het geven van informatie over rootsvragen;
- het bieden van facilitaire ondersteuning aan het adoptieveld;
- het gevraagd en ongevraagd adviseren van beleidsmakers over onderwerpen die verband houden met afstand en adoptie.

Adoptie binnen de islam
Adoptie is één van de meest gangbare keuzes voor onvruchtbare stellen
Velen zeggen te snel dat adoptie verboden (haraam) is in de Islam, terwijl het in feite realiteit is, dat God (de Almachtige, de Verhevene) in vele Koranverzen moslims oproept om voor de wezen te zorgen.

Adoptie van een kind in Nederland
Twee vrouwen of twee mannen kunnen vanaf 1 april 2001 samen een kind in Nederland adopteren. Met de nieuwe adoptieregels krijgen kinderen die worden opgevoed door personen van gelijk geslacht een betere juridische bescherming. Bijvoorbeeld doordat zij door adoptie van rechtswege erfgenaam worden van hun adoptiefouders. Nederland is het eerste land dat adoptie door personen van gelijk geslacht toestaat. De nieuwe regels hebben betrekking op adoptie van een kind in Nederland, dat wil zeggen een kind dat zijn gewone verblijfplaats in Nederland heeft. Voor de adoptie van een kind uit het buitenland blijft gelden dat personen die samen een kind willen adopteren gehuwd en van verschillend geslacht moeten zijn.

U wilt een kind uit het buitenland adopteren
Wie een kind uit het buitenland adopteert, moet veel regelen en krijgt met een groot aantal regels te maken. Regels in Nederland, maar ook regels in het land waar het kind vandaan komt. Bij een adoptieprocedure komt heel wat kijken. Wie er daadwerkelijk mee te maken krijgt, heeft dan ook (juridische) hulp en begeleiding nodig. Voor een groot deel is deze begeleiding zelfs verplicht en wettelijk geregeld. Deze brochure gaat alleen over de wettelijke regels. U krijgt informatie over de belangrijkste regels en voorschriften en we nemen de adoptieprocedure in grote lijnen met u door. De regels in deze brochure gelden met ingang van 1 oktober 1998. Vanaf die datum zijn in Nederland nieuwe regels van kracht. Een van de redenen om de regels aan te passen, is het Haags Adoptieverdrag van 1993, een internationaal verdrag op het gebied van interlandelijke adoptie. Nederland heeft zich bij dit verdrag aangesloten. Dit verdrag komt later in de brochure nog aan de orde.

Adoptiekinderen.com
Een adoptie website voor en door adoptie ouders en adoptiekinderen.

Bodemloos
De site begint met ons adoptieverhaal in 1988, geschreven in dagboekvorm gaat het door de gehele adoptie procedure, de voorbereiding in Nederland, het verhaal van Brazilië, wat er daarna in Nederland gebeurt en het eindigt met de hechtingsstoornis van onze dochter. Hechtingsstoornis ook wel vaak aangeduid door het metafoor bodemloos of het Geen-Bodem-Syndroom (GBS)

Sijuco
Wij zijn leden van de adoptieCOLOMBIA e-mail lijst die hetzij 1 of meer kinderen hebben geadopteerd uit Colombia hetzij graag een kindje willen adopteren uit Colombia. De website is tot stand gekomen naar aanleiding van het idee om de informatie die wij, als e-mail lijst, met elkaar hebben ten aanzien van het land Colombia en het adoptieproces met betrekking tot Colombia overzichtelijk beschikbaar te stellen.

Adoptie driehoek onderzoeks centrum (ADOC)
Het ADOC is een digitaal wetenschappelijk onderzoekscentrum, gericht op onderzoek naar de effecten van adoptie of pleegzorg (indien gerelateerd aan adoptie) op de geadopteerde, de adoptieouders en de afstandsouders. Het ADOC is gevestigd aan de Universiteit Leiden bij de Afdeling Algemene en Gezinspedagogiek in de directe nabijheid van de leerstoel Studie van Adoptie.

Vereniging aangaande adoptiedriehoek Nederland
VAAN verenigt organisaties van professionals en persoonlijk betrokkenen, die zich bezighouden met afstand en adoptie. Biologische ouders, geadopteerden en adoptieouders vormen samen de adoptiedriehoek. De organisaties in VAAN zijn actief betrokken bij de adoptiedriehoek. VAAN bevordert de samenwerking tussen instanties die betrokken zijn bij afstand en/of adoptie. Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat al deze instanties - ieder vanuit hun eigen invalshoek - samen een eenduidig beleid ten aanzien van adoptie voeren. Door de kennis en ervaring te bundelen wil VAAN zich ontwikkelen tot hét adviesorgaan op het terrein van afstand en adoptie dat ondermeer de overheid gevraagd en ongevraagd van advies dient. Ten slotte streeft VAAN naar een landelijk gespreid, hoogwaardig aanbod van hulp- en dienstverlening op het terrein van afstand en adoptie. VAAN wil de kwaliteit van de betrokken organisaties beoordelen en eventueel via wetgeving verbeteren.

Stichting Kind en Toekomst
Het doel van deze site is (aanstaand) adoptie-ouders en alle overige geïnteresseerden te informeren over onze activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld projecthulp, adoptie en de daarbijbehorende nazorg. Ons werkterrein is Nigeria, Guatemala, Sri Lanka, China, Polen, Indonesië,
Rusland en sinds 2003 ook Slowakije en Bulgarije.

Meiling
De in 1989 opgerichtte stichting Meiling heeft zich tot doel gesteld om:
op te komen voor hulpbehoevende kinderen in andere landen te bemiddelen bij interlandelijke adoptie voor kinderen die in hun eigen geboorteland geen of nauwelijks toekomst mogelijkheden hebben. Stichting Meiling streeft bij interlandelijke adoptie bemiddeling naar een verantwoorde werkwijze en een optimale begeleiding; dit zowel voor, tijdens als na de adoptie procedure.

Wereldkinderen
Wereldkinderen is een kinderwelzijnsvereniging die zich inzet voor het kind in nood over de hele wereld door middel van projecthulp, sponsoring en adoptie. In alle activiteiten van de Vereniging staat het belang van de kinderen centraal. Ook bij adoptie staat het belang van het kind voorop. Interlandelijke adoptie is alleen dan verantwoord wanneer er voor het kind in het eigen land geen mogelijkheden zijn voor aanvaardbare toekomst. Als er in het geboorteland van een kind geen familie of instelling beschikbaar is om voor een kind te zorgen, bemiddelt Wereldkinderen bij interlandelijke adoptie. Daarin werken wij nauw samen met lokale en Nederlandse overheidsinstanties. In de afgelopen dertig jaar is Wereldkinderen uitgegroeid tot de grootste adoptiebemiddelaar van Nederland.

Stichting Hogar
De stichting HOGAR is een vergunninghouder die uitsluitend bemiddelt voor adopties in Colombia. De stichting HOGAR, opgericht in 1978, is een vergunninghouder die uitsluitend be-middelt voor adopties in Colombia. Per jaar worden gemiddeld vele tientallen kinderen in uiteenlopende leeftijden geplaatst. Sinds de oprichting heeft HOGAR meer dan 1000 kinderen uit Colombia geplaatst in Nederlandse gezinnen.

Stichting Flash
Stichting FLASH is opgericht in 1979 en heeft als doel het bemiddelen in de interlandelijke adoptie van kinderen, waarvan verwacht mag worden dat zij in hun geboorteland geen of nauwelijks kansen hebben op een menswaardig bestaan. Stichting FLASH is erkend door het Ministerie van Justitie en beschikt over een vergunning om te mogen bemiddelen bij interlandelijke adopties, waarbij (aspirant) adoptiefouders dienen te voldoen aan de wettelijke bepalingen, zowel in Nederland als in het geboorteland van het te adopteren kind. Stichting FLASH zoekt ouders voor kinderen en stelt de belangen van het kind centraal. De werkwijze is erop gericht een zo goed mogelijke match tussen kind en ouders tot stand te brengen. Stichting FLASH streeft ernaar adoptiebemiddeling op verantwoorde wijze, met goede begeleiding en hulp - zowel voor, tijdens als na de procedure - te realiseren.

Stichting Afrika
Stichting Afrika is een door het Ministerie van Justitie erkende adoptiebemiddelingsinstantie. Uitgaande van ”De rechten van het kind”, zoals die is aangenomen door de Verenigde naties, stelt de stichting zich ten doel bijdragen te leveren aan kinderen in nood in Ethiopië. Deze bijdragen bestaan uit sponsoring, materiële hulp in de vorm van projecten en adoptie. Stichting Afrika is een organisatie die zich bezighoudt met hulpverlening aan kinderen in nood afkomstig uit Afrika en is een kleinschalige organisatie met een open karakter die streeft naar kwaliteit in haar dienstverlening. Werkzaamheden worden verricht door een groot aantal vrijwilligers en enkele betaalde krachten.

BZA
De BZA is de belangenvereniging voor (aspirant) adoptieouders die zonder een volledige bemiddeling door een Nederlandse vergunning-houder een buitenlands kind willen adopteren of dat al hebben gedaan. De BZA is geen bemiddelingsbureau in de adoptieprocedure. Zij bemiddelt op geen enkele wijze bij een adoptie, noch verstrekt zij namen en adressen van buitenlandse contactpersonen.

Stichting de Rode draad
Sinds 1998 wordt er op internet intensief ge-emaild door (aspirant) adoptieouders van kinderen uit China en Taiwan. Als vervolg hierop ontstond in april 2000 de website van De Rode Draad. De belangstelling voor beide initiatieven was overweldigend: de website kreeg meer dan 1000 leden en de emaillijsten hadden ruim 600 leden. Vanwege de enorme belangstelling nam Tessa Dijkstra het initiatief tot de oprichting van de Stichting De Rode Draad: een belangenstichting van en voor (aspirant) adoptieouders van Chinese en Taiwanese adoptiekinderen.

Overschatten
Netwerk voor adoptie-en pleegouders van kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking eventueel in combinatie met hechtingsproblematiek.

Loga
LOGA is een onafhankelijke oudervereniging. Zij heeft 2 doelstellingen : Dienstverlening aan gezinnen die met een verstoorde gezinssituatie te kampen hebben als gevolg van geadopteerde probleem kinderen en het in de ruimste zin leveren van een bijdrage aan de mogelijke oplossing van deze problemen.

Zuid Afrika adoptie vereniging Protea
PROTEA – dat is niet alleen de naam van de nationale bloem van Zuid-Afrika, maar zo heet sinds eind 2003 ook de vereniging voor en door adoptieouders en hun kinderen uit Zuid-Afrika. Nadat in het jaar 2000 de eerste drie echtparen met hun kinderen uit Pretoria in Nederland arriveerden, kwamen er in de afgelopen jaren tientallen kinderen bij. De behoefte aan uitwisseling, informatie en kennismaking groeide na de eerste ontmoetingsdag met nog maar 11 kinderen eind 2001 in Zeist… De PROTEA-vereniging, nog net voor kerst 2003 opgericht door Zuid-Afrika adoptieouders ‘van het eerste uur’,  wil de belangen van ouders en aspirant-ouders van adoptiekinderen behartigen.

VAG
De Vereniging voor Kind en Adoptiegezin (VAG) wil alle geïnteresseerden in adoptie informeren en begeleiden in het Vlaams adoptielandschap. De vereniging is een contactpunt voor adoptiejongeren, adoptieouders en kandidaat- adoptieouders. De Vereniging voor Kind en Adoptiegezin is sinds 1986 actief als belangenorganisatie voor en van adoptiegezinnnen, en telt momenteel een duizendtal gezinnen in Vlaanderen.

Adoptiesite
Deze site is opgericht door aspirant adoptieouders die op een duidelijke manier beknopte informatie willen geven aan mede aspirant adoptieouders. Wanneer u overweegt of reeds besloten heeft om te gaan adopteren heeft u veel vragen. Via deze site proberen wij op een zo’n duidelijk mogelijke manier antwoord te geven op deze vragen. U vindt hier informatie over procedures, Stichting Adoptievoorziening, vergunninghouders, adoptielanden e.d..

Aromatherapie en adoptiekinderen
Een (h) eerlijke actieve manier voor adoptieouders en -kind om de eventuele emotionele achterstanden in te halen en het hechtingsproces te bevorderen.

Borstvoeding bij een adoptie kind
Borstvoeding bij een adoptie kind is eventueel mogelijk, maar vergt wel heel veel extra inspanning en doorzettingsvermogen.

Arierang
Vereniging voor Koreaans geadopteerden in Nederland. Er zijn diverse redenen om lid te worden van Arierang. Veel Koreaans geadopteerden in Nederland krijgen op latere leeftijden behoefte aan antwoorden op vragen zoals:
- waar kom ik vandaan?
- wie zijn mijn biologische ouders?
- hoe zoek in mijn Koreaanse familie?
- hoe is het om in Korea te leven?
- kan ik ooit nog een keer terug?
- wat voor land is Korea?
- hoe gaat het met andere Koreaans geadopteerden in Nederland?

De vereniging heeft geen pasklare antwoorden op deze diverse vragen. Wel kunnen we je een heel eind op weg helpen om bijvoorbeeld je ouders te zoeken of antwoorden te vinden op andere vragen. Verder beschikt de vereniging over zeer veel contacten met het Koreaanse bedrijfsleven in Nederland, de Koreaanse gemeenschap en ongeveer alles wat een beetje Koreaans is.

Inesh Sri Lankaanse adoptie vereniging
Doelstelling: De geadopteerde jongeren uit Sri Lanka samen te brengen en met z’n allen leuke en gezellige activiteiten te doen.

Adoptie door alleenstaanden
Sinds oktober 1998 is het wettelijk mogelijk in Nederland om als alleenstaande een aanvraag in te dienen voor de adoptie van een buitenlands kindje. Sindsdien zijn er enkele tientallen alleenstaanden met de procedure gestart en hebben enkelen reeds hun kindje thuis. Voor alle nieuwe aspirant alleenstaande adoptieouders is deze informatieve website bedoeld. Immers adoptie door een alleenstaande aanvrager die straks als enige de opvoeding van het kindje op zich neemt is toch net weer anders dan adoptie door een stel.

VCOK
VCOK is sinds 1997 erkend door Kind en Gezin om kandidaat adoptanten voor te bereiden op interlandelijke adoptie. Kandidaten melden zich aan bij Kind en Gezin en worden dan ingedeeld in regionale groepen. De medewerkers van het adoptieteam van VCOK staan ook in voor lezingen en vorming inzake adoptie, gehechtheid en aanverwante thema's. VCOK beschikt ook over interessant beeldmateriaal dat gebruikt wordt ter gelegenheid van de voorbereidingsprogramma's en vormingen

Adoptie en Belgisch recht
Door de adoptie ontstaat een afstammingsband tussen twee personen die niet gebaseerd is op een biologisch feit, maar die volgt uit een wilsuiting van personen en die bevestigd of uitgesproken wordt door een rechtbank. De adoptie moet op wettige redenen steunen en de geadopteerde tot voordeel strekken. Het Belgisch recht kent twee soorten adopties: de gewone en de volle adoptie.

Onderzoek naar adoptie
Prof. Hoksbergen doet onderzoek en verzorgt onderwijs op het terrein van niet-genetisch ouderschap. In samenwerking met de AVANS Hogeschool verzorgt René Hoksbergen een cursus voor alle mensen die persoonlijk of professioneel met adoptie te maken hebben.

Persoonlijke ervaringen - Milou Maatman
Nadat we een aantal jaren samengewoond hadden en we daarna getrouwd waren kwam er een gevoel naar boven dat we nog iets misten binnen ons duo. We waren nog niet compleet. We wilden graag vader en moeder worden. Al wetende dat dit langs de biologische weg niet zou lukken was het adopteren van zo'n klein hummeltje voor ons allebei een weloverwogen maar toch een relatief eenvoudige keuze. Het mogen houden van, zorgen en begeleiden van een klein persoontje was voor ons het belangrijkste. En zo werd ons duo aangevuld. En met de komst van onze kleine meid zijn we een heel gelukkig gezin.

Opad
OPAD geeft adoptieouders gerichte opvoedingsondersteuning in korte, adviserende gesprekken. U kunt zo'n gesprek aanvragen als u uw vaardigheden wilt vergroten om op eigen kracht uw specifieke opvoedingsvraagstukken te beantwoorden. Gewoon om er zeker van te zijn dat u op de goede weg bent. Maar het kan ook zijn dat u al met een probleem zit en geholpen wilt worden bij het oplossen daarvan. Ook in zo'n situatie is het de bedoeling dat u met de adviezen van OPAD zelf verder kunt. Alleen als er sprake is van een opvoedingscrisis of opvoedingsnood, zullen wij u doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie.

Adoptie Colombia
We willen met deze site uitgebreide informatie geven over adoptie in het algemeen, en natuurlijk willen we iedereen die onze adoptieprocedure wil volgen d.m.v. deze site op de hoogte houden.

Wat is de procedure om een kind uit het buitenland te adopteren?
Adoptie heeft verregaande gevolgen voor de adoptiefouders en de adoptiekinderen. Door adoptie komt er een wettelijke familieband tot stand. De adoptiefouders worden de juridische ouders van het kind. Alles wat in de Nederlandse wet staat over rechten en plichten is dan van toepassing. Het moet vaststaan dat adoptie voor het kind de beste oplossing is.

Adoptie en verlof
Als u een kind adopteert, of langdurig in uw gezin opneemt in het kader van pleegzorg, heeft u recht op verlof. Dit verlof duurt maximaal vier weken en kan starten vanaf twee weken vóór de adoptie of de opname in het gezin. Tijdens het verlof kunt u een uitkering krijgen van ongeveer 100% van uw salaris (uw gemiddelde inkomen in de laatste 13 weken voordat u met verlof gaat). Dit staat in de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Afstandsmoeders
De Stichting Afstandsmoeders behartigt de belangen van alle afstandsmoeders in Nederland. Of ze nu wel of geen contact met hun kind hebben of willen. Gedwongen of vrijwillige afstand gedaan hebben. Niet alleen een kind hebben afgestaan maar ook eigen kinderen hebben opgevoed. Het hun omgeving hebben kunnen vertellen of het alleen hebben moeten dragen. In de Stichting Afstandsmoeders verenigen al die vrouwen zich.
De Stichting Afstandsmoeders is een vrijwilligersorganisatie die niet op de stoel van de hulpverlening wil gaan zitten. Juist door contact met lotgenoten en het uitwisselen van ervaringen en gevoelens kunnen vrouwen elkaar helpen met het verwerken en aanvaarden van hun situatie.

Basic trust
Meestal verloopt de ontwikkeling van een kind goed. Echter, éénderde van alle kinderen heeft te weinig basisvertrouwen, oftewel geen ‘veilige hechting’ ontwikkeld. Eén of meer van de eerdergenoemde problemen kunnen het gevolg zijn. basic trust kan u erbij helpen deze problemen op te lossen. Sommige kinderen hebben een moeizame start gehad en huilden bijvoorbeeld als baby overmatig veel. En veel geadopteerde kinderen hebben een ingewikkelde, vaak traumatische, voorgeschiedenis. De gevolgen van een slechte start kunnen lange tijd daarna nog voelbaar zijn. Mogelijk hebt u het gevoel dat het contact met uw kind beter zou kunnen. Of dat uw kind zich niet naar tevredenheid ontwikkelt. Of wellicht is er allang sprake van ernstige problemen en vond u tot nu toe niet de gepaste ondersteuning.

Spoorzoekers
Adoptie kinderen op zoek naar hun ouders via dit forum

Adoptie door homoseksuelen
Zowel de adoptie van een nederlands kind als de adoptie van een buitenlands kind is mogelijk. Op deze webpagina's wordt een uitleg gegeven van de juridische achtergrond alswel van de procedure die gevolgd moet worden.

Klachtenregeling vergunninghouders interlandelijke adoptie (PDF)
In deze brochure vindt u informatie over de regeling die geldt als u een klacht wilt indienen. U kunt een klacht indienen over gedragingen van de vergunninghouder zelf of van personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn, in Nederland of daarbuiten. Klachten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de assistentie die u tijdens de adoptieprocedure in het buitenland krijgt. De brochure is bedoeld voor iedereen die een klacht wil indienen, maar met name voor (aspirant-)adoptiefouders en geadopteerde kinderen.

De fiscus en adoptie
Als u het kind in het buitenland adopteerde, zijn de uitgaven aftrekbaar voor:

  • de behandeling van het verzoek om beginseltoestemming;
  • de verplichte voorlichting;
  • het verplichte deel van de bemiddeling tot een maximum van € 681. Als u in 2003 een fiscale partner had en u had beiden bemiddelingsuitgaven, dan mag u samen niet meer dan € 681 aftrekken;
  • de juridische adoptieprocedure in het land van herkomst;
  • het vervoeren van het kind naar de woonplaats van de adoptieouders.

Bron: Justitie.nl

HAAGS ADOPTIEVERDRAG PER 1 OKTOBER 1998 VAN KRACHT

Op 1 oktober treedt voor Nederland het Haags Adoptieverdrag in werking. Het "Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie", zoals het verdrag officieel heet, werd in 1993 in overleg tussen 66 landen gesloten. Het beoogt de belangen van buitenlandse adoptiekinderen te waarborgen. Het legt criteria vast, waaraan bij elke adoptie moet zijn voldaan en het voorziet in een procedure die bij de totstandkoming van een interlandelijke adoptie moet worden gevolgd. Op deze wijze beoogt het verdrag bemiddeling door twijfelachtige personen of organisaties, kinderhandel en winstbejag te voorkomen. Is de verdragsprocedure in acht genomen, dan wordt een in een verdragsland uitgesproken adoptie in alle andere verdragslanden erkend.

Het verdrag gaat uit van een taakverdeling tussen de autoriteiten van het land van herkomst van het kind en die van het land van opvang. De autoriteiten van het land van herkomst zien erop toe dat een kind alleen dan voor adoptie in een ander land in aanmerking wordt gebracht nadat is vastgesteld dat er in eigen land geen goede oplossing kan worden gevonden. De autoriteiten van het land van opvang stellen vast of de aspirant-adoptiefouders voor interlandelijke adoptie in aanmerking komen en daarvoor geschikt zijn.

Elk land dat zich bij het verdrag aansluit, is verplicht een centrale autoriteit aan te wijzen, die contacten onderhoudt met de andere centrale autoriteiten en verantwoordelijk is voor het volgen van de in het verdrag neergelegde procedures en de naleving van de voorschriften op het gebied van interlandelijke adoptie. Taken van de centrale autoriteit kunnen aan vergunninghoudende instellingen worden opgedragen als deze aan bepaalde in het verdrag neergelegde eisen voldoen.

Verandering voor Nederland
De invoering van het verdrag brengt enige veranderingen mee in de Nederlandse regels voor de adoptie van buitenlandse kinderen. Zo wordt het mogelijk dat één persoon, gehuwd of ongehuwd, een buitenlands kind adopteert. Wel is daarvoor vereist dat het land van herkomst die adoptievorm aanvaardt.

Het "zelf doen" - het zelf contact leggen met personen of instanties in het buitenland - is in de verdragslanden niet meer mogelijk. Bemiddeling door een vergunninghouder is verplicht.

Als uitgangspunt geldt nog steeds dat aspirant-adoptiefouders jonger moeten zijn dan 42 jaar bij het indienen van een verzoek. Alleen in bijzondere omstandigheden is een overschrijding van deze leeftijdsgrens met ten hoogste drie jaar mogelijk, mits de aspirant-adoptiefouders niet reeds beiden de leeftijd van 44 jaar hebben bereikt. Aspirant-adoptiefouders in de hier bedoelde leeftijdscategorie komen in de regel alleen in aanmerking voor de adoptie van een kind van twee jaar of ouder. Alleen onder bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.

Een in het land van herkomst conform het verdrag verkregen adoptie-uitspraak wordt in Nederland erkend. Een uitspraak van de Nederlandse rechter is dan niet meer nodig. Gaat het om een uitspraak waardoor de familierechtelijke banden met de oorspronkelijke ouders zijn verbroken, en is ten minste één van de adoptiefouders Nederlander, dan verkrijgt het kind automatisch de Nederlandse nationaliteit. Wordt de adoptie-uitspraak niet in het land van herkomst aangevraagd, maar in Nederland, dan geldt nog steeds het vereiste van een proeftijd van één jaar.

De termijn voor de indiening van een verzoek tot herroeping van de adoptie door het kind is verlengd van één tot drie jaar, lopende vanaf het moment waarop het kind de leeftijd van 20 jaar bereikt. Deze bepaling geldt eveneens voor de adoptie van kinderen in Nederland.

De Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming krijgt het toezicht op de bemiddelende organisaties. Verder komt er een centrale commissie die zich buigt over klachten over gedragingen van deze organisaties.


Per 1 april 2001 adoptie binnen Nederland door personen van gelijk geslacht mogelijk

Twee vrouwen of twee mannen kunnen vanaf 1 april 2001 samen een kind in Nederland adopteren. Dat is het gevolg van de inwerkingtreding van de wet van 21 december 2000, tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek adoptie door personen van hetzelfde geslacht (Stb. 2001, 10, inwerkingtreding: Stb 2001, 145).

Met de nieuwe adoptieregels krijgen kinderen die worden opgevoed door personen van gelijk geslacht een betere juridische bescherming. Bijvoorbeeld doordat zij door adoptie van rechtswege erfgenaam worden van hun adoptiefouders. Nederland is het eerste land dat adoptie door personen van gelijk geslacht toestaat. De nieuwe regels hebben betrekking op adoptie van een kind in Nederland, dat wil zeggen een kind dat zijn gewone verblijfplaats in Nederland heeft. Voor de adoptie van een kind uit het buitenland blijft gelden dat personen die samen een kind willen adopteren gehuwd en van verschillend geslacht moeten zijn. Verder wordt voor alle adopties een nieuwe voorwaarde van kracht. Die voorwaarde luidt dat adoptie alleen kan plaatsvinden als het kind niets meer te verwachten heeft van zijn oorspronkelijke ouder(s).

Ingrijpende maatregel
Door adoptie komt een nieuwe, wettelijke familieband tot stand tussen het kind en de adoptiefouder(s). De familieband met de oorspronkelijke ouder(s) houdt op te bestaan. Dit maakt adoptie tot een ingrijpende maatregel. Het uitgangspunt in de wet is dan dat adoptie alleen mogelijk moet zijn als de oorspronkelijke familieband niet kan worden gehandhaafd.Om die reden kan adoptie alleen plaatsvinden als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Nieuwe voorwaarde: niets meer te verwachten van de oorspronkelijke ouder(s)
Nu al geldt dat de adoptie in het kennelijk belang van het kind moet zijn. Daarover mag geen enkele twijfel bestaan. Nieuw is de voorwaarde dat het kind niets meer te verwachten heeft van zijn oorspronkelijke ouder(s). De rechter beslist hierover. Hij beoordeelt of de ouder zijn of haar rol als ouder nog kan vervullen. Voor alle duidelijkheid: het gaat om de vraag of de ouder als ouder nog iets kan betekenen voor het kind. Het antwoord op die vraag kan 'nee' zijn, terwijl er nog wel contact is in de vorm van bijvoorbeeld een omgangsregeling.

Adoptie door paren van gelijk en verschillend geslacht
Adoptie van een kind in Nederland was al mogelijk voor paren van verschillend geslacht en voor één persoon. Ook paren van gelijk geslacht kunnen nu samen een kind adopteren. Zo krijgen kinderen die worden opgevoed door twee mensen van hetzelfde geslacht ook in die situatie de juridische bescherming waar ze recht op hebben. Of partners getrouwd zijn, is niet van belang. Wel moeten zij direct voorafgaand aan het verzoek ten minste drie jaar hebben samengeleefd. En ook moeten zij het kind samen één jaar hebben verzorgd en opgevoed.

Adoptie door één persoon
Eén persoon kan een kind in Nederland adopteren als hij of zij het kind gedurende drie jaar heeft verzorgd en opgevoed. De eenpersoonsadoptie zal in de praktijk vooral adoptie door een stiefouder zijn, maar dit hoeft niet.

Stiefouderadoptie
Bij een stiefouderadoptie adopteert de nieuwe partner van één van de ouders het kind. De familieband met deze ouder blijft bestaan. Alleen de familieband met de andere ouder (als die er is) wordt verbroken. In de praktijk leeft de stiefouder vaak al in gezinsverband samen met de ouder en één of meer kinderen. De termijnen van samenleving en verzorging zijn daarom voor de stiefouder hetzelfde als bij adoptie door twee personen. De stiefouder moet ten minste drie jaar samenleven met de ouder en ten minste één jaar voor het kind hebben gezorgd.

Duo-moeders
In één geval van stiefouderadoptie geldt de verzorgingstermijn niet. Namelijk als twee vrouwen een relatie hebben en één van hen krijgt een kind. De partner van de moeder kan dan direct na de geboorte een adoptieverzoek indienen bij de rechtbank. Dit geldt ongeacht de samenlevingsvorm. Wel geldt de termijn van samenleving van drie jaar.

Gezamenlijk gezag in plaats van adoptie
Soms is adoptie niet mogelijk of wenselijk. In die gevallen kan gezamenlijk gezag uitkomst bieden. Sinds 1 januari 1998 kan één van de ouders samen met zijn of haar partner (die zelf niet de ouder is van het kind) het gezag uitoefenen over het kind. Het kan gaan om de moeder en haar vriendin of vriend met wie zij een gezin vormt óf de vader met zijn vriend of vriendin met wie hij een gezin vormt. Gezamenlijk gezag brengt voor de niet-ouder dezelfde gezagsrechten en -plichten met zich mee als voor de ouder(s). Hij of zij is dan in alle opzichten verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind.

Procedure
Of een adoptie kan plaatsvinden, wordt bepaald door de rechtbank. Daar moet ook een verzoek voor adoptie worden ingediend. Bij het indienen van een verzoek om adoptie is daarom altijd de hulp van een advocaat nodig. Om het gezamenlijk gezag te verkrijgen moeten de ouder en zijn of haar partner samen een verzoek indienen bij de rechtbank. Ook hiervoor is de hulp van een advocaat nodig.

Erkenning in het buitenland
Als twee mannen of twee vrouwen samen een kind adopteren, kan dat in het buitenland problemen geven, zeker bij een langer verblijf of in het geval van emigratie. Het kan zijn dat de adoptie in het betrokken land niet wordt erkend.

Als de adoptie in het betrokken land niet wordt erkend, hoeft dat nog niet te betekenen dat aan de adoptie helemaal geen gevolgen worden toegekend. De adoptiefouders zullen wellicht worden geaccepteerd als degenen die het gezag over het kind hebben. Het niet erkennen van de adoptie zal echter gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het erfrecht. Een testament kan in zo'n geval een oplossing bieden. Het is verstandig om tijdig deskundig juridisch advies in te winnen, hetzij in Nederland, hetzij in het land waar men verblijft.

Publieksvoorlichting
Het ministerie van Justitie heeft ten behoeve van het publiek een drietal brochures gemaakt over de wijzigingen in het familierecht. Publiek met vragen over adoptie van een kind in Nederland en over onderwerpen die daarmee samenhangen kan via de Postbus 51 Infolijn de brochures aanvragen: telefonisch op werkdagen van 9.00 tot 21.00 uur op nummer 0800 80 51 (gratis) of via internet: www.postbus51.nl. Ook de afdeling in- en externe communicatie van het Ministerie van Justitie kan meer informatie geven: telefonisch op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op nummer 070 370 68 50.

 

Home | Uw link toevoegen | Adverteren | Webhosting | Traffic | Email

 

Vindplaats

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R
S | T | U | V | W | X | Y | ZTerug naar het hoofdmenu

 


Nedstat Basic - Free web site statistics

(C) UGA MEDIA PUBLISHING